top of page

פועלים יחד - בעכו ובמטה יהודה

תמונות של פועלים יחד

עמותת "אפשר אחרת" הנה ארגון חוקר ובוחן, ולאורך כל שנת לימודים אנו בודקים את עצמנו ואת השפעת העבודה שלנו בכל אחת מתוכניות העמותה אל מול המשתתפים – לפני ובסיום שנת הפעילות.

בנוסף בודקת העמותה את הנתונים אל מול קבוצות ביקורת של תלמידים מאותם בתי ספר ואותן שכבות גיל, אשר לא השתתפו בתוכניות העמותה.


בימים אלו סיימנו לנתח את נתוני הסקרים שלנו שהועברו לתלמידים שלקחו חלק בתוכנית "פועלים יחד" בתשפ"ג – תוכנית בה השתתפו תלמידי כיתות ט' ו-י' בשני מחוזות שונים במקביל: עכו ומועצה אזורית מטה יהודה.

לשמחתנו הרבה המסקנה החד משמעית הינה שהתוכנית משפרת שיתוף פעולה רב תרבותי בצורה משמעותית מאוד;


אצל תלמידי כיתות ט', מצאנו שיפור של בין 10-20% בכל המדדים, לעומת תחילת שנת הלימודים. בין היתר נמדדו: מוכנות לשיתוף פעולה, תחושת נוחות אל מול החברה השנייה, רצון לקחת חלק בפעילויות רב תרבותיות, אמונה בצורך לשיתוף פעולה, הסכמה על הצורך בשילוב בשוק התעסוקה ובאקדמיה וכן הסכמה רחבה כי יהודים וערבים צריכים ויכולים לפתור יחדיו את הבעיות החברתיות של ישראל.


בנוסף, תלמידי כיתות י' דירגו בתשובותיהם 'במידה רבה' ו'במידה רבה מאוד' את המדדים הבאים, ומהם עולה כי:


1. 100% מהמשתתפים ציינו כי העובדה שלקחו חלק בתוכנית בשנה שעברה עודדה אותם ונתנה להם מוטיבציה לקחת חלק בתוכנית השנה.

2. 94% מהמשתתפים ציינו שהעובדה שהשתתפו בתוכנית בכיתה ט' עזרה להם והכינה אותם בצורה טובה למפגש בכיתה י'.

3. 95% מהמשתתפים ציינו שעם סיום התוכנית הם מרגישים שהשתפרה היכולת שלהם לקיים שיח עם בני החברה השנייה.

4. 77% העידו כי התוכנית יצרה אצלם במידה רבה מאוד רצון לפעול למען הקהילה באזור המגורים.

5. 86% ציינו כי התוכנית מעודדת התנדבות למען האחר במידה רבה מאוד.

6. 86% העידו שהתוכנית נתנה להם הרגשת סיפוק ומסוגלות.

7. 100% מהמשתתפים גאים שלקחו חלק וסיימו את התוכנית השנתית.

8. 86% לא מרגישים רגשות שליליים של כעס, שנאה ופחד כלפי החברה השנייה.

9. 86% חושבים שיהודים וערבים צריכים לפעול יחד לתיקון בעיות חברתיות.

10. 86% מאמינים כי יהודים וערבים צריכים להשתלב יחדיו בשוק התעסוקה.

11. 91% שיתפו שהגישה של החברים שלהם והמשפחה כלפי התוכנית השתנתה לטובה לאורך השנה.

12. 91% ציינו שבני המשפחה והחברים רואה בהשתתפות כדבר חיובי.

bottom of page