top of page

הכשרת צוותי מורים

הכשרת צוותי מורים

הכשרת צוותי חינוך והוראה

הכשרת צוותי חינוך והוראה לעבודה רב תרבותית


תוכנית עמותת 'אפשר אחרת' להכשרת צוותי חינוך והוראה לעבודה רב תרבותית מאושרת על ידי משרד החינוך ומוכרת כהשתלמות לגמל (תכנית חיצונית במסלול הירוק מס' 1481).

במסגרת התוכנית, פועלת העמותה עם אנשי חינוך והוראה - ערבים ויהודים - מרחבי הארץ, ומקדמת את התפתחותם כסוכני שינוי, אשר יוכלו לקדם ולפתח חברה משותפת בריאה וברת קיימא בקהילות שלהם.


במהלך התוכנית נפגשים אנשי הוראה וחינוך - עם עמיתיהם בני החברה השנייה, לסדרה של סדנאות המספקות כלים פרקטיים ליצירת יוזמות חברתיות רב תרבותיות.

במסגרת התוכנית אנו דנים, לומדים ומעבדים נושאים עקרוניים ורלוונטיים כגון סטריאוטיפים ודעות קדומות בסביבה רב תרבותית, מאפיינים סוציולוגיים ותרבותיים של החברה הערבית והחברה היהודית בישראל, ומספקים למשתתפים כלים פרקטיים לבניית ופיתוח מפגשים משותפים ושיח פתוח על החברה השנייה, על מנת ליצור ולתחזק המשכיות והעמקה של חיבור בין בתי ספר משתי החברות.

במהלך המפגשים, דנים בפתיחות בהבנת האתגרים ובחשיבות העיסוק בנושא חיים משותפים בחברה הישראלית.


התוכנית מפתחת את יכולות המנהיגות של הצוותים החינוכיים ומסייעת להם בתהליך הפיתוח והבניה של יוזמות חינוכיות וקהילתיות, אותה הם מבצעים יחדיו כפרקטיקום, בקהילות האם שלהם.


במסגרת סקר הערכה שבוצע לאחר סיום מחזורי ההשתלמות האחרונים נמצא כי:


98% מהמשתתפים העידו כי הם שבעי רצון מההשתלמות

82% מהמשתתפים העידו שההשתלמות נתנה להם כלים חדשים ליישום בכיתה

84% מהמשתתפים העידו שההשתלמות מכשירה את המורים ליצור מפגשים, שיעורים ויוזמות משותפות רב תרבותיות

2/3 מהמשתתפים העידו שההשתלמות הפחיתה אצלם דעות קדומות וסטריאוטיפים כלפי החברה השנייה

82% מהמורים העידו שבעקבות ההשתלמות הם מרגישים מוכנים יותר לשתף את הצד השני בסיפור האישי-נרטיבי שלהם

¾ מהמשתתפים העידו שההשתלמות העלתה את הידע שלהם על החברה השנייה

98% מהמשתתפים העידו בסיום ההשתלמות כי הם חושבים שערבים ויהודים יכולים לשתף פעולה, בעוד בתחילת ההשתלמות סברו כך 75% מהמשתתפים


צפו בסרטון: השתלמויות מורים מוכרות לגמל בהובלת עמותת 'אפשר אחרת'


bottom of page