top of page

פועלים יחד

פועלים יחד

פועלים יחד

תוכנית דו-שנתית לשיתוף פעולה רב-תרבותי בקרב בני הנוער בערים המעורבות בישראל במסגרת התוכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית

התוכנית "פועלים יחד" הינה בשיתוף העיריות ובתמיכת שגרירות ארה"ב בישראל, שמה לעצמה למטרה להחליף פחד, כעס, שנאה, דעות קדומות וסטריאוטיפים בין תלמידים יהודים וערבים, ולטעת במקומם אחווה, כבוד ושיתוף פעולה.

הדבר נעשה באמצעות תהליך עומק רב-תרבותי המייצר בסיס איתן וארוך טווח לשותפות ועשייה רב תרבותית משותפת, ובונה גשרים בין תלמידים מבתי הספר השונים בעיר.

התוכנית שואפת לבסס את הפלטפורמה הראשונה בישראל שמאפשרת לתלמידים יהודים וערבים מערים מעורבות לפעול יחדיו כחלק מהתכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית , בה מחוייבים תלמידי כיתות י' בישראל.

שיאה של התוכנית בת השנתיים  - הכוללת 60 שעות ההתנדבות משותפות בקהילה - הינו פיתוח מיזמי התנדבות משותפים, בהם מוכשרים התלמידים להוביל בעצמם תהליכים רב-תרבותיים התנדבותיים, בקהילות המגורים.

התהליך החינוכי בנוי מסדרת מפגשים מגוונים הכוללים בין היתר מסע אתגרי בטבע, סדנת אקרו-יוגה, מעגל הקשבה משותף וחדר בריחה המחדדים חשיבה יצירתית ופתרון בעיות ואתגרים משותפים, על מנת לבחון ולחזק את הצורך בשיתוף פעולה כמנוף להצלחה .

התוכנית מלווה במחקר הערכה חיצוני לבחינת הצלחת מטרותיו ליצירת פיוס, הפחתת דעות קדומות וביסוס שותפות רב תרבותית, אשר יש בכוחה להוביל לעשייה משותפת שתיטיב עם קהילות המגורים.


“Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success.”


צפו בסרטון המספר על התוכנית "פועלים יחד"

bottom of page